XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Toruń, 9-12 wrzesień 2019

 

 

We wrześniu 2019 r. XIX Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii odbędzie się
w regionie Kujaw i Pomorza w Toruniu. Organizatorem jest Katedra Geologii i Hydrogeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Państwową Służbą Hydrogeologiczną.

Wody podziemne w ponad 70% są obecnie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do celów komunalnych. Jest to gwarantowana rezerwa wód bardzo istotna w okresach suszy
i powodzi, której zasoby przekraczają 6000 km3 na obszarze Polski.

Zmiany zasobów wód podziemnych są w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu; hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo. Dane wyjściowe do projektowania ujęć wód podziemnych, diagnozy stanu środowiska i prognoz jego zmian powinny dostarczać referencyjne bazy danych o wodach podziemnych, tworzone w państwowej służbie hydrogeologicznej przy PIG-PIB. Problemy wynikające
z eksploatacji i zmian zasobów wód podziemnych są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. Dlatego konieczna jest wymiana wyników obserwacji i badań oraz poglądów na forum krajowym.

Miejsce obrad Sympozjum jest istotne dla regionu kujawsko-pomorskiego. W 2019 r. możemy obchodzić kilka zdarzeń jubileuszowych:

  • 25 lat temu powołana została Katedra Geologii i Hydrogeologii UMK, przekształcona z dawnego Zakładu Geologii, istniejącego od 1945 r.;
  • mija także 20 lat od rozpoczęcia prac nad utworzeniem państwowej służby hydrogeologicznej przy PIG-PIB;
  • przypada 440 rocznica powołania Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego kontynuatorem jest UMK w Toruniu;

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami wód podziemnych w kraju.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego             Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XIX Sympozjum WPH                                       XIX Sympozjum WPH

prof. dr hab. A. Sadurski                                   dr hab. inż. A. Krawiec

Konferencja w Toruniu